राष्ट्रिय निबन्द प्रतियोगिताको प्रथम निबन्द – सुरक्षित वैदेशिक रोजगार

परिचयःआफ्नो जन्मभूमिलाई मुटुभरिको माया हुँदा हुँदै पनि बाध्यताले जन्मभूमि चटक्कै छोडी विदेशी भूमिमा पुगी विभिन्न श्रम गर्ने प्रक्रियालाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । सामान्यतया कामको सिलसिलामा रोजगारीको लागि एक देशको व्यक्ती अर्को देशमा गएर काम गर्नु नै वैदेशिक रोजगार हो। वैदेशिक रोजगारको माध्यमबाट सिर्जना हुने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्धका पद्धतिहरूलाई अवसर भनिन्छ । वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि […]

Continue Reading

Corn Starch vs Corn Flour

A closer look between corn starch and corn flour What’s the difference and how to use them. Cornstarch Cornstarch is made from the starchy endosperm of corn kernels. It is processed by removing the protein and fiber from the corn kernel. It is white and has the consistency of fine powder. Corn flour Corn flour, […]

Continue Reading

Best car to buy in 2024 for Nepali Highway

Introducing the Nissan Magnite: Your Ultimate Companion for Nepali Highways in 2024! Unleash the Power: Conquer the Nepali highways with the raw power of the Nissan Magnite, equipped with a robust engine that delivers an adrenaline-pumping driving experience. Seamless Handling: Maneuver through challenging terrains effortlessly with the Magnite’s precise handling and advanced suspension system. Stylish […]

Continue Reading

Marina Abramović’s Rhythm 0: Unveiling Human Nature Through Artistic Vulnerability

Marina Abramović, a pioneering Serbian performance artist, orchestrated the groundbreaking Rhythm 0 experiment in 1974. Through this daring performance, she aimed to explore the complex dynamics of power, trust, and vulnerability between the artist and the audience. In Rhythm 0, Abramović positioned herself passively in a gallery, surrounded by 72 diverse objects, ranging from harmless […]

Continue Reading